Home Video e canzoni Chu Chu Uá

Chu Chu Uá

by Sara

Atención, si señor
Chu chu uá chu chu uá
Chu chu uá uá uá
Chu chu uá chu chu uá
Chu chu uá uá uá

Compañía
Brazo extendido

Chu chu uá chu chu uá
Chu chu uá uá uá
Chu chu uá chu chu uá
Chu chu uá uá uá

Compañía
Brazo extendido
Puño cerrado

Chu chu uá chu chu uá
Chu chu uá uá uá
Chu chu uá chu chu uá
Chu chu uá uá uá

Compañía
Brazo extendido
Puño cerrado
Dedos arriba

Chu chu uá chu chu uá
Chu chu uá uá uá
Chu chu uá chu chu uá
Chu chu uá uá uá
Chu chu uá chu chu uá
Chu chu uá uá uá
Chu chu uá chu chu uá
Chu chu uá uá uá

¡Atención!, sí señor
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3
Compañía
Brazo extendido
Puño cerrado
Dedos arriba
Hombro fruncido

Chu chu uá chu chu uá
Chu chu uá uá uá
Chu chu uá chu chu uá
Chu chu uá uá uá

Compañía
Brazo extendido
Puño cerrado
Dedos arriba
Hombro fruncido
Cabeza hacia atrás

Chu chu uá chu chu uá
Chu chu uá uá uá
Chu chu uá chu chu uá
Chu chu uá uá uá

Compañía
Brazo extendido
Puño cerrado
Dedos arriba
Hombro fruncido
Cabeza hacia atrás
Cola hacia atrás

Chu chu uá chu chu uá
Chu chu uá uá uá
Chu chu uá chu chu uá
Chu chu uá uá uá

Compañía
Brazo extendido
Puño cerrado
Dedos arriba
Hombro fruncido
Cabeza hacia atrás
Cola hacia atrás
Pies de pingüino

Chu chu uá chu chu uá
Chu chu uá uá uá
Chu chu uá chu chu uá
Chu chu uá uá uá
Chu chu uá chu chu uá
Chu chu uá uá uá
Chu chu uá chu chu uá
Chu chu uá uá uá

Compañía
Brazo extendido
Puño cerrado
Dedos arriba
Hombro fruncido
Cabeza hacia atrás
Cola hacia atrás
Pies de pingüïno
Lengua afuera

Chu chu uá chu chu uá
Chu chu uá uá uá
Chu chu uá chu chu uá
Chu chu uá uá uá
Chu chu uá chu chu uá
Chu chu uá uá uá
Chu chu uá chu chu uá
Chu chu uá uá uá

TRADUZIONE

Attenzione, si signore
Chu chu uá chu chu uá
Chu chu uá uá uá
Chu chu uá chu chu uá
Chu chu uá uá uá

Compagnia
Braccio teso

Chu chu uá chu chu uá
Chu chu uá uá uá
Chu chu uá chu chu uá
Chu chu uá uá uá

Compagnia
Braccio teso
Pugno chiuso

Chu chu uá chu chu uá
Chu chu uá uá uá
Chu chu uá chu chu uá
Chu chu uá uá uá

Compagnia
Braccio teso
Pugno chiuso
Dita su

Chu chu uá chu chu uá
Chu chu uá uá uá
Chu chu uá chu chu uá
Chu chu uá uá uá
Chu chu uá chu chu uá
Chu chu uá uá uá
Chu chu uá chu chu uá
Chu chu uá uá uá

Attenzione! Si signore
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3

Compagnia
Braccio teso
Pugno chiuso
Dita su
Uomo accigliato

Chu chu uá chu chu uá
Chu chu uá uá uá
Chu chu uá chu chu uá
Chu chu uá uá uá

Compagnia
Braccio teso
Pugno chiuso
Dita su
Uomo accigliato
Testa indietro

Chu chu uá chu chu uá
Chu chu uá uá uá
Chu chu uá chu chu uá
Chu chu uá uá uá

Compagnia
Braccio teso
Pugno chiuso
Dita su
Uomo accigliato
Testa indietro
Coda all’indietro

Chu chu uá chu chu uá
Chu chu uá uá uá
Chu chu uá chu chu uá
Chu chu uá uá uá

Compagnia
Braccio teso
Pugno chiuso
Dita su
Uomo accigliato
Testa indietro
Piedi a pinguino

Chu chu uá chu chu uá
Chu chu uá uá uá
Chu chu uá chu chu uá
Chu chu uá uá uá
Chu chu uá chu chu uá
Chu chu uá uá uá
Chu chu uá chu chu uá
Chu chu uá uá uá

Compagnia
Braccio teso
Pugno chiuso
Dita su
Uomo accigliato
Testa indietro
Piedi a pinguino
Lingua fuori

Chu chu uá chu chu uá
Chu chu uá uá uá
Chu chu uá chu chu uá
Chu chu uá uá uá
Chu chu uá chu chu uá
Chu chu uá uá uá
Chu chu uá chu chu uá
Chu chu uá uá uá

0 commenti
2

Potrebbe anche piacerti

Condividi